Algemene voorwaarden

scout4talent-logosmall

Algemene voorwaarden;

Artikel 1: DEFINITIES

1.1 Scout4Talent: de naam van de organisatie waarmee een artiest of band een overeenkomst kan afsluiten om het talent van de artiest of band bekendheid te geven bij het grote publiek.

1.1 Het Systeem: De website(s) van Scout4Talent, de app(s) van Scout4Talent, de door Scout4Talent in eigen beheer aangeboden diensten en de door Scout4Talent aangeboden diensten, zoals websites en apps, van derden.

1.2 Overeenkomst: de gemaakte afspraken tussen Scout4Talent en een artiest of band.(account)

1.3 Account: de naam van een artiest of band waarmee deze, na het afsluiten van een overeenkomst, toegang krijgt tot de producten en diensten van Scout4Talent.

1.4 Gegevens: de persoonlijke gegevens waarmee een account beschikbaar is voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet, E-mail of apps.

1.5 Contract: software- en accountdocumentatie welke Scout4Talent gedurende de overeenkomst aan Account beschikbaar stelt ten behoeve van een adviserende rol met betrekking tot management en begeleiding van Account.

1.6 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door Scout4Talent teneinde Account in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het Systeem.

1.7 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.8 Website: één of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een startpagina.

1.9 Dienst: de werkzaamheden welke door Scout4Talent ten behoeve van een account worden verricht.

 

Artikel 2: ALGEMEEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder Account dat zich heeft aangemeld via de aanmeld procedure op de website van Scout4Talent, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2.2 Scout4Talent is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking via de website www.scout4talent.com van kracht. Indien Account niet instemt met de wijzigingen, heeft Account het recht om, krachtens artikel 9.1, de overeenkomst met Scout4Talent op te zeggen

2.3 IP nummers, copyright en andere tools of zaken welke door Account worden gebruikt of zijn toegekend voor gebruik blijven eigendom van Scout4Talent. Op geen enkele wijze, noch in de vorm van permanent gebruik noch (semi-) permanent bezit kan Account aanspraak maken op IP nummers, copyright en andere zaken.

 

Artikel 3: VERPLICHTINGEN Scout4Talent.

3.1 Scout4Talent spant zich maximaal in als een goed dienstverlener door het verlenen van toegang tot Het Systeem en het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via Het Systeem met het internet gemaakt kunnen worden.

3.2 Scout4Talent kan echter geen onbelemmerde toegang tot Het Systeem garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten van Scout4Talent, daar zij afhankelijk is van de diensten van derden, zoals internet providers en websites.

 

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN ACCOUNT

4.1 Account zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden, en is zelf aansprakelijk voor de inhoud van geplaatst materiaal op de aan Account toegekende ruimte.

4.2 Account zal op geen enkele wijze hinder veroorzaken of schade toebrengen aan internetgebruikers en/of Het Systeem.

4.3 Het is Account niet toegestaan Het Systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

4.4 Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; (sexuele) intimidatie, beledigende of discriminerende materialen of het op andere wijze lastig vallen van personen;

4.5 Hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen alsmede accounts.

4.4 Het is niet toegestaan een account, handleidingen of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Scout4Talent hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

4.5 Account draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot Het Systeem mogelijk te maken waarbij Sout4Talent geen enkele verantwoording neemt ten aanzien van de verbinding richting Het Systeem.

4.6 Account is gebonden aan de hoeveelheid schijfruimte zoals beschreven in de Overeenkomst. Account is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Sout4Talent bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de Scout4Talent diensten, zonder overleg met Account informatie te verwijderen.

4.7 Account geeft bij deze toestemming aan Scout4Talent zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Scout4Talent welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor medewerkers van Scout4Talent en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Scout4Talent hiertoe krachtens de Wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

4.8 Indien sprake is van een overeenkomst tussen Scout4Talent en Account, dan is Account verplicht zoveel mogelijk en juiste informatie te verstrekken waardoor Scout4Talent haar diensten zo goed mogelijk kan uitvoeren.

4.9 het account is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de content die geplaatst word tijdens en gedurende het bestaan van het account en de looptijd van de overeenkomst tussen account en Scout4Talent.

4.10 Account mag op geen enkele wijze kenbaar maken dat deze tegen betaling of andere (financiële) vergoeding een optreden, in welke vorm dan ook, kan verzorgen. Prijs afspraken over optredens of onderhandelingen hierover dienen buiten Het Systeem plaats te vinden. Indien dit binnen het systeem gebeurd is Scout4Talent genoodzaakt het account zonder voorafgaande melding te verwijderen uit het Systeem.

 

Artikel 5: AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Scout4Talent is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Scout4Talent. Met name is Scout4Talent niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, Het Systeem of de website van Scout4Talent of derden, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van Account, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, log-in procedure en E-mailadres.

5.2 Het account dat handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Scout4Talent voortvloeiende schade.

5.3 Account vrijwaart Scout4Talent tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van het account van Account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden door Account.

5.4 Scout4Talent is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan Account verstrekte aansluiting op Het Systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang Account zich schuldig maakt aan de overtredingen beschreven in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien is Scout4Talent in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schade- vergoeding door Scout4Talent aan Account ontstaat en aangifte te doen bij Politie en Justitie of andere organisaties.

 

Artikel 6: DIENSTEN

6.1 Scout4Talent biedt een gratis account aan voor een ieder die zich op muzikaal gebied wenst kenbaar te maken aan de buitenwereld door middel van internet en social media.

6.2 Scout4Talent reserveert voor ieder account voldoende ruimte om tot 10 foto’s te kunnen plaatsen, en voldoende ruimte om een omschrijving in tekst formaat te kunnen plaatsen. De grootte van een afbeelding kan maximaal xxxx pixels breed en maximaal yyyy pixels hoog zijn.

6.3 Scout4Talent draagt er zorg voor de website zo optimaal als mogelijk te beschermen tegen hackers, virusen, etc. echter kan zij niet verantwoordelijk gehouden worden voor het ‘lekken’ van persoonsgegevens behorende bij een account.

6.4 Scout4Talent behoudt zich het recht voor om zowel afbeeldingen als teksten die niet aan de alledaagse en geaccepteerde normen en waarden voldoen zonder overleg met Account te verwijderen van haar website(s).

6.5 het Account is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de content geplaatst binnen het profiel.

 

Artikel 7: KLACHTEN

7.1 Scout4Talent spant zich maximaal in om klachten omtrent haar diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Scout4Talent diensten te komen. Scout4Talent is niet verplicht klachten persoonlijk te beantwoorden.

7.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Account onverlet.

 

Artikel 8: BEHEER VAN HET SYSTEEM

8.1 Scout4Talent is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor noodzakelijk door Scout4Talent of derden te verrichten aanpassingen of verbeteringen van Het Systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Account jegens Scout4Talent ontstaat.

8.2 Scout4Talent is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Account jegens Scout4Talent ontstaat. Scout4Talent zal in een dergelijk geval Account zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

 

Artikel 9: DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

9.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de levensduur van het account. Zowel Account als Scout4Talent kunnen per direct besluiten om de onderlinge samenwerking te beeindigen.

9.2 Het staat Account vrij zich AF te melden wanneer hij of zij geen gebruik meer wenst te maken van de door Scout4Talent aangeboden diensten.

 

Artikel 10: ONTBINDING

10.1 Scout4Talent is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar diensten te staken indien Account:

* aan Scout4Talent valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven

* nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven

* de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan

* handelt volgens artikel 4.1 tot en met 4.8.

 

Artikel 11 OVERMACHT

11.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Scout4Talent niet in staat is haar verplichtingen jegens Het account na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen:

* storingen in de verbinding met het internet

* storingen in de telecommunicatie- infrastructuur

* storingen in netwerken van Scout4Talent of derden

 

11.2 Scout4Talent heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van haar plichten verhindert, intreedt nadat Scout4Talent haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Scout4Talent opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Scout4Talent niet mogelijk is langer duurt dan twee weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor één van de partijen recht op schadevergoeding ontstaat.

 

Artikel 12: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Op elke overeenkomst tussen Scout4Talent en Account is het Nederlands Recht van toepassing. De rechter te Leystad/Zwolle is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Scout4Talent en Account.

12.2 Indien Account, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een twee weken nadat Scout4Talent een beroep op artikel 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de Wet bevoegde rechter.

12.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

 

Scout4Talent, Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere.

 

Zeewolde, 19-10-2014

 

©opyright 2014, Scout4Talent Zeewolde.

 

 

 

 

Geef een reactie